สำนักงานสีเขียว สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

คณะกรรมการ

รศ.ดร.พยุง มีสัจ
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

หน้าที่

 • ที่ปรึกษา

รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ

หน้าที่

 • ประธานกรรมการ

ผศ.ดร.วาทินี นุ้ยเพียร
รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ

หน้าที่

 • รองประธานกรรมการ

นายสรณ์พงษ์ ยานสาลี
กรรมการ

หน้าที่

 • ฝ่ายช่างเทคนิค
 • จดบันทึก น้ำ-ไฟ เชื้อเพลิง และ กระประชุม การจัดนิทรรศการ
 • หมวดที่ 3 - การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

นายบัญญัติ แกล้วณรงค์
กรรมการ

หน้าที่

 • ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากร
 • หมวดที่ 4 - การจัดการของเสีย

นางสาวลัดดาวัลย์ อู่แสงทอง
กรรมการ

หน้าที่

 • ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากร
 • หมวดที่ 5 - สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

นายสุชาติ โพธิ์ศรี
กรรมการ

หน้าที่

 • ฝ่ายบริการ
 • หมวดที่ 5 - สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

นางสาวณัฏฐนันท์ บัวเอี่ยม
กรรมการ

หน้าที่

 • ฝ่ายบริการ
 • หมวดที่ 1 - การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงาน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • หมวดที่ 2 - การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

นายชาญชัย กวานานนท์
กรรมการ

หน้าที่

 • ฝ่ายไอที
 • หมวดที่ 2 - การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

นางสาวจันทร์เพ็ญ กัลยาวงษ์
เลขานุการ

หน้าที่

 • เลขานุการ
 • หมวดที่ 1 - การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงาน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • หมวดที่ 6 - การจัดซื้อจัดจ้าง

นางสาวสุทธดา ธนาธาดาภรณ์
ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่

 • ผู้ช่วยเลขานุการ
 • หมวดที่ 1 - การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงาน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 

 

สำนักงานสีเขียว สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ © 2021 :: Administrator