สำนักงานสีเขียว สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว : สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ตามมาตรฐานกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวสาร/กิจกรรม ล่าสุด
กิจกรรมจิตอาสา "บำรุงปรุงดินให้ต้นไม้"
สำนักหอสมุดกลางโดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ และ ผศ.ดร.วาทินี นุ้ยเพียร รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมบุคลากรจิตอาสา สำนักหอสมุดกลาง ร่วมกันปรับปรุงและบำรุงดินให้ต้นไม้หลังโครงการร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 8.00 -10.00 น. ณ บริเวณระเบียง ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง ภาพโดย คุณคุณากร สุทธิกุล คุณยุทธชัย สมมุติ
โครงการอบรม "การสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสำนักงานสีเขียว (Green Office)"
ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ เข้าร่วมเปิดโครงการอบรม "การสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสำนักงานสีเขียว (Green Office) โดยมี รศ.ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ และ ผศ.ดร.วาทินี นุ้ยเพียร รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง บัณฑิตวิทยาลัย และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล เข้าอบรม วิทยากรโดย รศ.ดร.สยาม อรุณศรีมรกต และอาจารย์พฤทธิ์เลิศ บุญเลิศ จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักหอสมุดกลาง พร้อมทั้งถ่ายทอดสดความรู้ ทาง youtube ที่ https://youtu.be/C4qx7Am1A7w ในวันที่่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. ภาพเพิ่มเติมโดยคุณยุทธชัย สมมุติ

 

สำนักงานสีเขียว สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ © 2021 :: Administrator
คุณคือคนเข้าชมคนที่ 1353