“เราจะมุ่งสู่ห้องสมุดดิจิทัลอัจฉริยะ
To Be Smart Digital Library”

และส่งเสริมให้บุคลากรและผู้ใช้บริการมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ผลของการมุ่งมั่น

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ห้องสมุดสีเขียว

01.

สำนักงานสีเขียว (ระดับเหรียญทอง)

ได้รับการรับรองสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2564 ระดับดีเยี่ยม (ทอง) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

02.

ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization : CFO)

รับมอบประกาศนียบัตรในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2563 โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง…

03.

ได้รับการรับรองเป็นห้องสมุดสีเขียว

ผ่านการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาและเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จการดำเนินงานห้องสมุด

"กว่าจะมาเป็น Green"

ในหัวใจคนสีเขียวสำนักหอสมุดกลาง

การได้รับความไว้ใจและได้มอบหมายตามพันธกิจที่ให้รับผิดชอบโครงการสีเขียวจากท่านผู้อำนวยการนั้น ถือเป็นที่มาที่สำคัญในการมีส่วนร่วมในฐานะการได้มาเป็นประธานคณะกรรมการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันเวลาผ่านไป ก็ให้นึกถึงภาพบรรยากาศที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน ที่ได้ช่วยกันทำทุกๆ ผลงานให้เสร็จและสำเร็จลงได้ มันเป็นความสุขที่ได้มีโอกาสทำงานร่วมกันและยังคงต้องมีงานที่ต้องเหน็ดเหนื่อย มีความสุขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เช่นนี้ต่อไปอีกในอนาคต ตราบที่เราคงยังรักกัน…

Smart Green Library @ kMUTNB

ระบบรดน้ำอัตโนมัติ

กำหนดช่วงเวลาในการรดน้ำต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียว ณ ลาน Smart Green Library @KMUTNB โดยกำหนดวันละ 3 ครั้ง ในเวลา 08.00 - 08.20 น.

ระบบไฟทางเดินแบบอัตโนมัติ

เปลี่ยนหลอดไฟแบบระบบเซ็นเซอร์ ไฟทางเดินจะทำงานเมื่อมีเจ้าหน้าที่หรือผู้ใช้บริการอยู่ในบริเวณทางเดินนั้น

ระบบเปิด-ปิดไฟ ภายในห้อง

Smart Room นอกจากใช้ในการติวเตอร์ กิจกรรมกลุ่มแล้ว ยังมีระบบที่ควบคุมการเปิด-ปิดไฟ อัจฉริยะ....